------------------------------------------------------------------
Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán Như Sau:
Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.
Quy trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
Các hình thức thanh toán như sau:
- Thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam Đồng).
- Thanh toán qua chuyển khoản, thông tin tài khoản:

 
Lưu ý: Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) tại Văn phòng Cty hoặc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, nhớ ghi chú rỏ: tên Cty hoặc Họ và tên, số HĐ, thông tin hàng hóa… để bộ phận Kế toán xem và đối chiếu.